Regulamin plebiscytu „Wieża Woka. Człowiek, Firma i Wydarzenie Roku 2019”

Regulamin plebiscytu „Wieża Woka. Człowiek, Firma i Wydarzenie Roku 2018”

1. Ninejszy Regulamin Plebiscytu „Wieża Woka. Człowiek, Firma i Wydarzenie Roku 2019” (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu na Człowieka Roku, Firmę Roku i Wydarzenie Roku 2019 w ramach nagrody Wieży Woka.

2. Organizatorem Plebiscytu jest Spółka Wydawnicza „Aneks” Weigt Grzegorz Dereń Andrzej s.c. z siedzibą w Prudniku 48-200 przy ul. Kościuszki 13a, zwana dalej Organizatorem, będąca wydawcą gazety „Tygodnik Prudnicki” oraz portalu internetowego terazprudnik.pl. Operatorem plebiscytu w zakresie głosowania SMS jest firma Bild Presse Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi 90-539 przy ul. Żwirki 17, zwana dalej Operatorem.

3.1. Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2. W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz współpracownicy Operatora, a także członkowie ich rodzin.

4.1. Plebiscyt ma na celu wyłonienie Człowieka Roku, Firmy Roku oraz Wydarzenia Roku 2019 w powiecie prudnickim.

5.1. Plebiscyt jest dwuetapowy.
5.2. Głosowanie Czytelników jest pierwszym etapem Plebiscytu, drugim są obrady Kapituły Wieży Woka.
5.3. Kandydatury, które uzyskają najwięcej głosów, poddane zostaną pod obrady Kapituły Wieży Woka, która wyłoni ostatecznych zwycięzców.

6.1. Głosowanie Czytelników potrwa od środy 12 lutego 2020 do piątku 6 marca 2019 do godz. 15:00.
6.2. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem kuponów drukowanych w „Tygodniku Prudnickim” przez cały okres wskazany w pkt. 6.1 oraz za pośrednictwem SMS.
6.3. Kupony gazetowe przyjmowane będą przez cały okres trwania Plebiscytu w siedzibie Organizatora w godz. 8:00-16.00.
6.4. Kupony gazetowe przesyłać można również pocztą na adres siedziby Organizatora. O terminowości oddania w ten sposób głosu decyduje data stempla pocztowego.
6.5. Głosowanie SMS potrwa przez cały okres wskazany w pkt. 6.1.

7.1. Wyniki pierwszego etapu Plebiscytu opublikowane zostaną w pierwszym wydaniu „Tygodnika Prudnickiego” po zakończeniu głosowania (11 marca 2020).
7.2. Ostateczne wyniki Plebiscytu ogłoszone zostaną w pierwszym wydaniu „Tygodnika Prudnickiego” po obradach Kapituły Wieży Woka, nie później niż 30 czerwca 2019.

8. Nagrodami w Plebiscycie są:
a) dla zwycięzcy kategorii Człowiek Roku – statuetka Wieży Woka wraz z dyplomem gratulacyjnym,
b) dla zwycięzcy kategorii Firma Roku – statuetka Wieży Woka wraz z dyplomem gratulacyjnym oraz prawo do posługiwania się logiem promocyjnym „Firma Roku 2018 na Ziemi Prudnickiej”
c) w kategorii Wydarzenie Roku nagród nie przewiduje się.

9.1. Głosowanie SMS odbywa się za pomocą wiadomości przesłanych na numer 71601 o treści:
a) w kategorii Człowiek Roku „WWC.(numer kandydatury)”
b) w kategorii Firma Roku „WWF.(numer kandydatury)”
c) w kategorii Wydarzenie Roku WWW.(numer kandydatury)”
9.2. Całkowity koszt każdej wysłanej na numer 71601 wiadomości to 1,23 zł z VAT.
9.3. Wysłanie SMS o treści zgodnej z wzorcem podanym w pkt. 9.1 jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem.
9.4. Jedna osoba może oddać dowolną liczbę głosów na dowolną liczbę propozycji.
9.5. SMS-y przesłane po zakończeniu głosowania nie zostaną uznane, co nie stanowi dla głosującego podstawy do roszczeń.
9.6. Głosowanie za pomocą kuponu gazetowego polega na złożeniu oryginalnego, wyciętego z gazety „Tygodnik Prudnicki” kuponu i dostarczeniu go do siedziby organizatora osobiście lub listownie. Na jednym kuponie można wskazać po jednej propozycji w każdej z kategorii.

10.1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie komisja Plebiscytu w składzie:
a) Andrzej Dereń,
b) Grzegorz Weigt,
c) Adam Myśków.
10.2. Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem sporządzonym przez komisję Plebiscytu. Protokół zawiera: liczbę przesłanych SMS-ów, liczbę dostarczonych kuponów oraz podpisy członków komisji.

11. Wartość nagród w niniejszym Plebiscycie jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług jest zwolniona od podatku dochodowego, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

12.1. Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt — reklamacja” w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników plebiscytu na łamach „Tygodnika Prudnickiego” (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
12.2. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt. 12.1 niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane.
12.3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
12.4. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi SMS-ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną protokolarnie zniszczone.

13.1. Deklarując wzięcie udziału w Plebiscycie, w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Plebiscytu.
13.2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczał je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciu przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzaniem niezgodnym z zakresem zadeklarowanym w pkt. 1 oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
13.3. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych uczestników Plebiscytu innym podmiotom poza Operatorem Plebiscytu, który zapewnia zaplecze techniczne do głosowania za pomocą SMS. Organizator nie będzie czynił żadnych kroków mających na celu powiązanie numerów telefonów głosujących z innymi danymi osobowymi. Numery telefonów osób biorących udział w głosowaniu SMS-owym będą przechowywane przez Operatora w celu obsługi ewentualnych reklamacji związanych z Plebiscytem.

14.1. Głosy SMS nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność zostaną wykluczone z konkursu. Wysyłającemu SMS nie przysługuje rekompensata kosztu SMS.
14.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu związane ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.

15.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu.
15.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych.
15.3. Spory odnoszące się i wynikające z Plebiscytu będą rozwiązywane przez Organizatora Plebiscytu.
15.4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.