Regulamin sondy „Wybory 2024”

§1
Niniejszy Regulamin sondy „Wybory 2024” (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia sondy poparcia dla kandydatów na burmistrza Prudnika, Głogówka i Białej oraz wójta Lubrzy w wyborach samorządowych 2024 (zwanego dalej Sondą).

§2
Organizatorem Sondy jest Spółka Wydawnicza „Aneks” Weigt Grzegorz Dereń Andrzej s.c. z siedzibą w Prudniku 48-200 przy ul. Kościuszki 13a, zwana dalej Organizatorem będąca wydawcą gazety „Tygodnik Prudnicki” oraz portalu internetowego terazprudnik.pl.
Operatorem Sondy jest firma Bild Presse Sp z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi 90-539 przy ul. Żwirki 17, zwana dalej Operatorem.

§3
1. Sonda przeznaczona jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W Sondzie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz współpracownicy Operatora, a także członkowie ich rodzin.

§4
1. Sonda ma na celu ukazanie poparcia politycznego wśród kandydatów w wyborach samorządowych w 2024 roku.
2. W Sondzie wezmą udział wszyscy kandydaci zgłoszeni przez komitety wyborcze.

§5
1. Sonda potrwa od dnia 6 do 30 marca 2024.
2. Głosowanie przez SMS rozpocznie się i zakończy zgodnie z terminami wskazanymi w pkt. 1.

§6
Wyniki sondy zostaną ogłoszone na łamach „Tygodnika Prudnickiego” w wydaniu 3 kwietnia 2024.

§7
1. Głosowanie odbywa się za pomocą SMS.
2. SMS-y o treści:
a) w sondzie dotyczącej burmistrza Prudnika: „TPP.(numer kandydata)”
b) w sondzie dotyczącej burmistrza Głogówka: „TPG.(numer kandydata)”
c) w sondzie dotyczącej burmistrza Białej: „TPB.(numer kandydata)”
d) w sondzie dotyczącej wójta Lubrzy: „TPL.(numer kandydata)”
przesyłać należy na numer 7248. Całkowita cena SMS to 2,46 zł z VAT.
3. Wysłanie SMS o treści zgodnej z wzorcem podanym w pkt. 2 jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem.
4. Jedna osoba może oddać dowolną liczbę głosów na dowolne propozycje.
5. SMS-y przesłane po zakończeniu głosowania nie zostaną uznane, co nie stanowi dla głosującego podstawy do żadnych roszczeń.

§8
1. Nad prawidłowością przebiegu Sondy, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie komisja Sondy w składzie:
a) Andrzej Dereń,
b) Grzegorz Weigt,
c) Adam Myśków.
2. Wyniki Sondy zostaną potwierdzone protokołem sporządzonym przez komisję. Protokół zawiera: liczbę nadesłanych SMS-ów, oraz podpisy członków komisji.

§9
1. Ewentualne reklamacje dotyczące Sondy należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Sonda — reklamacja” w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Sondy na łamach „Tygodnika Prudnickiego” (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w §10 ust. 1 niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Bilingi SMS-ów nadesłanych w Sondzie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Sondy i po tym czasie zostaną protokolarnie zniszczone.

§10
1. Deklarując wzięcie udziału w Sondzie, w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Sondzie.
2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczał je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciu przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzaniem niezgodnym z zakresem zadeklarowanym w pkt. 1 oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych uczestników Sondy innym podmiotom poza Operatorem Sondy, który zapewnia zaplecze techniczne do głosowania za pomocą SMS. Numery telefonów osób biorących udział w głosowaniu SMS-owym będą przechowywane przez Operatora w celu obsługi ewentualnych reklamacji związanych z Sondą.

§11
1. Głosy SMS nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność zostaną wykluczone z konkursu. Wysyłającemu SMS nie przysługuje rekompensata kosztu SMS.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Sondy związane ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.

§12
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Sondy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Sondy będą rozwiązywane przez Organizatora Sondy.
4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Sondy.