Regulamin plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca, Młodego Sportowca, Trenera oraz Działacza Sportowego Ziemi Prudnickiej 2023

 

Regulamin plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca (powyżej 18. roku życia), Młodego Sportowca (do 18. roku życia), Trenera oraz Działacza Sportowego Ziemi Prudnickiej 2023

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca, Młodego Sportowca, Trenera i Działacza Sportowego Ziemi Prudnickiej 2023.

2. Organizatorem Plebiscytu jest Spółka Wydawnicza „Aneks” Weigt Grzegorz Dereń Andrzej s.c. z siedzibą w Prudniku 48-200 przy ul. Kościuszki 13a, zwana dalej Organizatorem, będąca wydawcą gazety „Tygodnik Prudnicki” oraz portalu internetowego terazprudnik.pl. Operatorem plebiscytu w zakresie głosowania SMS jest firma Bild Presse Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi 90-539 przy ul. Żwirki 17, zwana dalej Operatorem.

3.1. Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2. W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz współpracownicy Operatora, a także członkowie ich rodzin.

4. Plebiscyt ma na celu wyłonienie Najpopularniejszego Sportowca, Młodego Sportowca, Trenera i Działacza Klubu Sportowego 2023 roku w powiecie prudnickim.

5.1. Plebiscyt jest czteroetapowy.

5.2. W każdym z czterech etapów Plebiscytu głosują Czytelnicy.

5.3. 16 kandydatur w kategorii Najpopularniejszy Sportowiec, Młody Sportowiec, Trener i Działacz Sportowy, które uzyskają najwięcej głosów w pierwszym etapie, weźmie udział w drugim etapie Plebiscytu z zachowaniem dotychczasowej liczby głosów.

5.4. 8 kandydatur w kategorii Najpopularniejszy Sportowiec, Młody Sportowiec, Trener i Działacz Sportowy, które uzyskają najwięcej głosów w pierwszym i drugim etapie, weźmie udział w trzecim etapie Plebiscytu z zachowaniem dotychczasowej liczby głosów.

5.5. 4 kandydatury w kategorii Najpopularniejszy Sportowiec, Młody Sportowiec, Trener i Działacz Sportowy, które uzyskają najwięcej głosów w pierwszym, drugim i trzecim etapie, wezmą udział w czwartym etapie Plebiscytu z zachowaniem dotychczasowej liczby głosów.

5.6. Kandydatury w kategorii Najpopularniejszy Sportowiec, Młody Sportowiec, Trener i Działacz Sportowy, które uzyskają najwięcej głosów w pierwszym, drugim, trzecim i czwartym etapie (łącznie), zostaną zwycięzcami Plebiscytu.

6.1. Głosowanie Czytelników w pierwszym etapie Plebiscytu potrwa od środy, 17 stycznia 2024 do 8 lutego 2024, do godz. 12.00.

6.2. Głosowanie Czytelników w drugim etapie Plebiscytu potrwa od środy, 14 lutego 2024 do 22 lutego 2024, do godz. 12.00.

6.3. Głosowanie Czytelników w trzecim etapie Plebiscytu potrwa od środy, 28 lutego 2024 do 7 marca 2024, do godz. 12.00.

6.4. Głosowanie Czytelników w czwartym etapie Plebiscytu potrwa od środy, 13 marca 2024 do 21 marca 2024, do godz. 12.00.

6.5. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem kuponów drukowanych w „Tygodniku Prudnickim” przez cały okres wskazany w pkt. 6.1 oraz za pośrednictwem SMS przez okres wskazany w pkt. 6.2, 6.3 i 6.4.

6.6. Kupony gazetowe przyjmowane będą przez wskazany okres trwania Plebiscytu w siedzibie Organizatora w godz. 8.00-16.00.

6.7. Kupony gazetowe przesyłać można również pocztą na adres siedziby Organizatora. O terminowości oddania w ten sposób głosu decyduje data stempla pocztowego.

6.8. Głosowanie SMS potrwa przez cały okres wskazany w pkt. 6.2, 6.3 i 6.4.

7.1. Wyniki pierwszego etapu Plebiscytu opublikowane zostaną w pierwszym wydaniu „Tygodnika Prudnickiego” po zakończeniu głosowania (14 lutego 2024).

7.2. Wyniki drugiego etapu Plebiscytu opublikowane zostaną w pierwszym wydaniu „Tygodnika Prudnickiego” po zakończeniu głosowania (28 lutego 2024).

7.3. Wyniki trzeciego etapu Plebiscytu opublikowane zostaną w pierwszym wydaniu „Tygodnika Prudnickiego” po zakończeniu głosowania (13 marca 2024).

7.4. Wyniki czwartego etapu Plebiscytu i tym samym ostateczne wyniki opublikowane zostaną w pierwszym wydaniu „Tygodnika Prudnickiego” po zakończeniu głosowania (27 marca 2024) oraz na portalu informacyjnym „Teraz Prudnik” najpóźniej 23 marca 2024.
Nagrodami w Plebiscycie dla zwycięzcy każdej kategorii są nagrody rzeczowe i dyplomy gratulacyjne.

9.1. Głosowanie SMS odbywa się za pomocą wiadomości przesłanych na numer 7248 o treści:
a) w kategorii Najpopularniejszy Sportowiec „TPS.(numer kandydatury)”
b) w kategorii Najpopularniejszy Młody Sportowiec „TPM.(numer kandydatury)”
b) w kategorii Najpopularniejszy Trener „TPT.(numer kandydatury)”
d) w kategorii Najpopularniejszy Działacz Sportowy „TPD.(numer kandydatury)”

9.2. Całkowity koszt każdej wysłanej na numer 7248 wiadomości to 2,46 zł z VAT.

9.3. Wysłanie SMS o treści zgodnej z wzorcem podanym w pkt. 9.1 jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem.

9.4. Jedna osoba może oddać dowolną liczbę głosów na dowolną liczbę propozycji.

9.5. SMS-y przesłane po zakończeniu głosowania nie zostaną uznane, co nie stanowi dla głosującego podstawy do roszczeń.

9.6. Głosowanie za pomocą kuponu gazetowego polega na złożeniu oryginalnego, wyciętego z gazety „Tygodnik Prudnicki” kuponu i dostarczeniu go do siedziby organizatora osobiście lub listownie. Na jednym kuponie można wskazać po jednej propozycji w każdej z kategorii.

10.1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie komisja Plebiscytu w składzie:
a) Andrzej Dereń,
b) Grzegorz Weigt,
c) Adam Myśków.

10.2. Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem sporządzonym przez komisję Plebiscytu. Protokół zawiera: liczbę przesłanych SMS-ów, liczbę dostarczonych kuponów oraz podpisy członków komisji.

11. Wartość nagród w niniejszym Plebiscycie jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług jest zwolniona od podatku dochodowego, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

12.1. Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt — reklamacja” w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników plebiscytu na łamach „Tygodnika Prudnickiego” (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

12.2. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt. 12.1 niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane.

12.3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

12.4. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi SMS-ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną protokolarnie zniszczone.

13.1. Deklarując wzięcie udziału w Plebiscycie, w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Plebiscytu.

13.2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczał je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciu przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzaniem niezgodnym z zakresem zadeklarowanym w pkt. 1 oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

13.3. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych uczestników Plebiscytu innym podmiotom poza Operatorem Plebiscytu, który zapewnia zaplecze techniczne do głosowania za pomocą SMS. Organizator nie będzie czynił żadnych kroków mających na celu powiązanie numerów telefonów głosujących z innymi danymi osobowymi. Numery telefonów osób biorących udział w głosowaniu SMS-owym będą przechowywane przez Operatora w celu obsługi ewentualnych reklamacji związanych z Plebiscytem.

14.1. Głosy SMS nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność zostaną wykluczone z konkursu. Wysyłającemu SMS nie przysługuje rekompensata kosztu SMS.

14.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu związane ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.

15.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu.

15.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych.

15.3. Spory odnoszące się i wynikające z Plebiscytu będą rozwiązywane przez Organizatora Plebiscytu.

15.4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.