Prudnickie PCPR wspiera osoby z niepełnosprawnością

0

Jednym ze statutowych działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku jest wpieranie osób z niepełnosprawnością poprzez udzielanie dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  W szczególności możliwe jest dofinansowanie do:

– udziału w turnusie rehabilitacyjnym dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów – realizatorzy i ośrodki uprawnione do organizowania turnusów dofinansowywanych przez PFRON są wpisani do rejestru prowadzonego przez Wojewodę, a ich pełną listę można znaleźć na stronie internetowej  http://empatia.mpips.gov.pl. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych wniosek o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wraz z załącznikami).

– zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zleconych przez lekarza, częściowo dofinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dofinansowanie z PFRON wypłacane jest do wysokości przyznanego dofinansowania Narodowego Fundusz Zdrowia. Dofinansowanie do zakupu wózków inwalidzkich można uzyskać do 150 % limitu refundacji NFZ. 

NIE PODLEGAJĄ DOFINANSOWANIU PRZEDMIOTY ZAKUPIONE BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO.

– dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – zakup wskazanych przez lekarza sprzętów umożliwiających rehabilitację osoby niepełnosprawnej w warunkach domowych. Zakupu można dokonać raz w roku na podstawie podpisanej umowy ze Starostą Powiatu.

NIE PODLEGAJĄ DOFINANSOWANIU PRZEDMIOTY ZAKUPIONE PRZED PODPISANIEM UMOWY.

– likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych:

BARIERY ARCHITEKTONICZNE występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

O dofinansowanie mogą ubiegać się – osoby niepełnosprawne jeżeli są właścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego na likwidacje barier architektonicznych.

BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ  uniemożliwiające lub utrudniające swobodne porozumiewanie się i / lub przekazywanie informacji.

BARIERY TECHNICZNE wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Realizacja powyższych zadań ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji wyżej wymienionych barier, złożony odpowiednio w powiatowym centrum pomocy rodzinie, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.  

– dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika – osoby niepełnosprawne mogą wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie usług, jeżeli uzasadniają to potrzeby wynikające z jej niepełnosprawności.

– dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki  – dla osób niepełnosprawnych, mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

– prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

– udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

– udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł do sfinansowania przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu

Wnioski wraz z załącznikami są do pobrania w siedzibie PCPR Prudnik, lub z naszej strony internetowej www.pcpr-prudnik.pl. Przyjmowane są przez cały rok i realizowane w ramach posiadanych środków.

Ponadto realizujemy pilotażowy program „Aktywny samorząd”, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program jest przeznaczony dla osób w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych. O ile spełni się wszystkie warunki uczestnictwa w ramach poszczególnych modułów (szczegóły na stronie internetowej www.pcpr-prudnik.pl w zakładce „Aktywny samorząd – nabór 2023”) można skorzystać z dofinansowania do:

Moduł I

 • oprzyrządowania samochodu,
 • sprzętu elektronicznego,
 • szkolenia z obsługi sprzętu elektronicznego,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego
 • zakupu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • serwisu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • serwisu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera,
 • pobytu dziecka w żłobku albo przedszkolu.

Moduł II

 • nauki na poziomie wyższym.

Termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu I: od 1.03.2023 r. do 31.08.2023 r.

Termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu II: od 11. 09. 2023 r. do 10 10. 2023 r.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać na stronie internetowej www.pcpr-prudnik.pl w zakładce Aktywny samorząd – nabór 2023 lub na stronie www.pfron.org.pl

Wszystkie wnioski w ramach dofinansowań ze środków PFRON można składać bez wychodzenia z domu, drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW – System Obsługi Wsparcia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here