Upadek OSM. Oto cele syndyka…

0
(fot. Damian Wicher)

11 stycznia Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zdecydował o ogłoszeniu upadłości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Prudniku.

Od dnia obwieszczenia tego postanowienia wierzyciele OSM mają 30 dni na zgłaszanie swoich wierzytelności syndykowi drogą elektroniczną za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Marcina Kubiczka. 19 sierpnia 2022 r. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Prudniku złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Miesiąc później jeden z jej wierzycieli także wniósł do sądu o ogłoszenie upadłości. OSM. Sąd Upadłościowy połączył do wspólnego rozpoznania obie sprawy.

– Spółdzielnia Mleczarska w Prudniku od kilku lat traciła płynność finansową i nie jest w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań. Sąd uznał, że tylko ogłoszenie upadłości daje szanse na to, by rozwiązać problemy finansowe spółdzielni – mówi Marcin Kubiczek, który najpierw w toku postępowania został ustanowiony zarządcą przymusowym, a 11 stycznia br. został wyznaczony przez sąd do pełnienia funkcji syndyka spółdzielni.

– Badanie faktycznego stanu przedsiębiorstwa było trudne ze względu na brak współpracy ze strony przedstawicieli spółdzielni. To był czasochłonny proces, ale niezbędny do rzetelnego ustalenia sytuacji finansowej, majątkowej i kadrowej OSM. Od początku działań zarządczych przystąpiliśmy do wnikliwej i szeroko zakrojonej analizy pozyskanych ksiąg rachunkowych i już na wstępie zidentyfikowaliśmy szereg nieprawidłowości. W związku z tym podejmowaliśmy czynności zmierzające do skorygowania tych nieprawidłowości i uzupełnienia braków. Krytycznie należy też ocenić sprawowanie nadzoru nad OSM przez radę nadzorczą – mówi Marcin Kubiczek.

W toku postępowania ustalono, że OSM Prudnik jest niewypłacalna i nie wykonuje swoich zobowiązań wobec ponad 500 wierzycieli. Opóźnienia w realizacji zobowiązań wynosiły więcej niż trzy miesiące. Od września 2022 r. spółdzielnia nie płaciła również swoim pracownikom. Sytuacja finansowa nie rokowała poprawy, co pokazują chociażby dane za 2021 r. – aktywa obrotowe spółdzielni wyniosły 3,6 mln zł, podczas gdy zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 13,6 mln zł.

W latach 2021-2022 r. zobowiązania OSM wzrosły niemal dwukrotnie przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu dochodów Zobowiązania znacząco przekraczają wartość majątku spółdzielni, ten stan utrzymuje się przez ponad dwa lata. Sąd przy tym nie stwierdził, by zachodziła negatywna przesłanka ogłoszenia upadłości, jaką jest brak majątku uniemożliwiający zaspokojenie kosztów postępowania lub majątek wystarczający jedynie na pokrycie tych kosztów.

Przeprowadzona przez zarządcę symulacja przewidywalnych kosztów postępowania wykazała, że spółdzielnia posiada środki do zaspokojenia zarówno kosztów samego postępowania, jak i częściowo wierzycieli. Dodatkowo, Marcin Kubiczek przewiduje, że w ramach postępowania upadłościowego dzięki zastosowaniu art. 127 Prawa Upadłościowego, czyli ubezskutecznieniu czynności prawnych upadłego, a także art. 527 Kodeksu Cywilnego, czyli zastosowaniu skargi pauliańskiej, będzie możliwe powiększenie stanu funduszy masy upadłości.

– Będziemy teraz czekali na zgłoszenia wierzytelności, a następnie rozmawiali z wierzycielami na temat możliwości zaspokojenia tych roszczeń, których zasadność zostanie uznana. Naszym celem jest wyprostowanie sytuacji prawno-finansowej spółdzielni, a następnie dzierżawa lub sprzedaż części, a może nawet całości przedsiębiorstwa w możliwie najkrótszym czasie – mówi Marcin Kubiczek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here