Kto w gminie odpowiada za odpady?

2
(mat. Gmina Prudnik)

Ochrona środowiska naturalnego jest we współczesnym świecie tematem bardzo istotnym i głośnym. Powstawanie odpadów jest efektem funkcjonowania człowieka w środowisku naturalnym.

W odcinku kampanii #Prudnik_oDgarnięty chcemy Wam pokazać kto w Gminie Prudnik odpowiada za odpady. Zauważcie, że gospodarka odpadami zależy od wielu ludzi i czynników, poczynając od nas samych jako mieszkańców i „wytwarzaczy” odpadów. I mimo zastrzeżeń warto sobie uzmysłowić, że tylko wzajemna współpraca pomiędzy wszystkimi elementami systemu pozwoli na poprawienie jakości i czystości w gminie.

Gospodarka odpadami to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

Wytyczne dotyczące gospodarowania odpadami znajdują się zarówno w prawie unijnym, jak i krajowym. Trzeba przy tym od razu zauważyć, że jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest ochrona środowiska naturalnego i w tym zakresie prawo unijne przewiduje m.in. cały szereg dyrektyw dotyczących gospodarki odpadami.

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Obowiązek ten wynika z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Rada miejska, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (art. 4 ust. 1 ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Regulamin jest aktem prawa miejscowego, który określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące m.in. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów. Regulamin zawiera także regulacje obejmujące maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów.

Dzisiaj, celem wstępu bardzo ogólnie, wręcz trochę nudno, ale informacje te są potrzebne, abyście mogli w razie potrzeby zerknąć do źródeł. Kolejna część cyklu już wkrótce…

Materiał informacyjny Gminy Prudnik kampanii #PrudnikoDgarnięty (2)

2 KOMENTARZE

  1. Przed „nową” ustawą śmieciową śmieciarka przejeżdżała dwa raz w miesiącu i brała wszystko. Teraz na segregacji śmieciarka przejeżdża do czternastu razy w miesiącu i nie odbiera wszystkiego. W skali kraju takie zbieranie śmieci to niesamowita produkcja CO2, przepalone kosmiczne ilości paliwa. Tysiące godzin ciężkiej ludzkiej pracy. Śmieciarka pali 40-50 litrów oleju napędowego na godzinę pracy. Wg mojej teorii a mam doświadczenie w branży śmieci, segregacja powinna się odbywać na wysypiskach. PSZOK w Prudniku to jakaś paranoja, jest daleko za miastem, prowadzi tam bardzo dziurawa nie przyjazna droga i nie chcą przyjąć wszystkiego. I nie wiem dlaczego na „gabarytach” odbiera się tylko meble. W innych miastach jest inaczej. Zacznijcie od zreformowania ZUKu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here