Regulamin plebiscytu „Impreza Roku w powiecie prudnickim 2017”

Regulamin Plebiscytu
„Impreza Roku w powiecie prudnickim 2017”

§ 1
Niniejszy Regulamin Plebiscytu „Impreza Roku w powiecie prudnickim 2017” (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu na Imprezę Roku w powiecie prudnickim 2017 (zwanego dalej Plebiscytem).

§ 2
Organizatorem Plebiscytu jest Spółka Wydawnicza „Aneks” Weigt Grzegorz Dereń Andrzej s.c. z siedzibą w Prudniku 48-200 przy ul. Kościuszki 13a, zwana dalej Organizatorem będąca wydawcą gazety „Tygodnik Prudnicki” oraz portalu internetowego terazprudnik.pl.
Operatorem Plebiscytu jest firma Bild Presse Sp z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi 90-539 przy ul. Żwirki 17, zwana dalej Operatorem.

§ 3
1. Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz współpracownicy Operatora, a także członkowie ich rodzin.

§ 4
1. Plebiscyt ma na celu wyłonienie najpopularniejszej imprezy publicznej, jaka odbyła się w powiecie prudnickim w roku 2017.
2. W plebiscycie wezmą udział propozycje zgłoszone przez redakcję i czytelników „Tygodnika Prudnickiego”.
3. Kolejne propozycje zgłaszać można w trakcie trwania plebiscytu. W systemach głosowania ujęte zostaną w środę najbliższą pozytywnej weryfikacji kandydatury przez redakcję.

§ 5
1. Plebiscyt trwa od dnia 20 grudnia 2017 do dnia 1 lutego 2018 do godz. 12.00.
2. Kupony gazetowe przyjmowane będą przez cały okres trwania plebiscytu w siedzibie Organizatora w dni robocze w godz. 8-16.
3. Kupony gazetowe można również przesłać pocztą na adres siedziby Organizatora. O terminowości głosów oddanych w ten sposób decyduje data stempla pocztowego.
4. Głosowanie przez SMS rozpocznie się i zakończy zgodnie z terminami wskazanymi w pkt. 1.

§ 6
1. Plebiscyt wygra impreza, która otrzyma najwięcej głosów łącznie w głosowaniu kuponami i SMS.
2. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone na łamach „Tygodnika Prudnickiego” w wydaniu 7 lutego 2018 roku.
3. Nagrodą w plebiscycie jest pamiątkowy dyplom dla organizatora imprezy oraz prawo do posługiwania się logotypem i tytułem „Impreza Roku w powiecie prudnickim 2017” w promocji kolejnych edycji imprezy.

§ 7
1. Głosowanie odbywa się za pomocą SMS oraz oryginalnych kuponów do głosowania drukowanych na łamach „Tygodnika Prudnickiego”.
2. SMS-y o treści „IMP.(numer imprezy)” należy nadsyłać na numer 71160. Całkowita cena SMS to 1,23 zł z VAT.
3. Wysłanie SMS o treści zgodnej z wzorcem podanym w pkt. 2 jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem.
4. Jedna osoba może oddać dowolną liczbę głosów na dowolne propozycje.
5. SMS-y przesłane po zakończeniu głosowania nie zostaną uznane, co nie stanowi dla głosującego podstawy do żadnych roszczeń.
6. Oddawanie głosu za pomocą kuponu polega na złożeniu oryginalnego, wyciętego z gazety „Tygodnik Prudnicki” kuponu i dostarczeniu go do siedziby Organizatora osobiście lub listownie. Na jednym kuponie wskazać można tylko jedną propozycję.

§ 8
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie komisja Plebiscytu w składzie:
a) Andrzej Dereń,
b) Grzegorz Weigt,
c) Adam Myśków.
2. Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem sporządzonym przez komisję Plebiscytu. Protokół zawiera: liczbę nadesłanych SMS-ów, liczbę dostarczonych kuponów oraz podpisy członków komisji.

§ 9
1. Wartość nagród w niniejszym Plebiscycie jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług jest zwolniona od podatku dochodowego, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

§ 10
1. Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt — reklamacja” w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników plebiscytu na łamach „Tygodnika Prudnickiego” (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w §10 ust. 1 niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi SMS-ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną protokolarnie zniszczone.

§ 11
1. Deklarując wzięcie udziału w Plebiscycie, w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Plebiscytu.
2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczał je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciu przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzaniem niezgodnym z zakresem zadeklarowanym w pkt. 1 oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych uczestników Plebiscytu innym podmiotom poza Operatorem Plebiscytu, który zapewnia zaplecze techniczne do głosowania za pomocą SMS. Numery telefonów osób biorących udział w głosowaniu SMS-owym będą przechowywane przez Operatora w celu obsługi ewentualnych reklamacji związanych z Plebiscytem.

§ 12
1. Głosy SMS nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność zostaną wykluczone z konkursu. Wysyłającemu SMS nie przysługuje rekompensata kosztu SMS.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu związane ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.

§ 13
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Plebiscytu będą rozwiązywane przez Organizatora Plebiscytu.
4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.