Patronat TP: COVIDEO. Konkurs online na twórcze wideo z czasów zarazy

0

Prudnicki Ośrodek Kultury zaprasza twórców wideo do udziału w konkursie filmowym COVIDEO – twórcze wideo z czasów zarazy.

Zasady konkursu opisane są w regulaminie poniżej.


COVIDEO

Konkurs on-line na twórcze video z czasów zarazy

REGULAMIN

1. CELE KONKURSU

1. Celem konkursu jest pobudzenie do kreatywnego działania lokalnej społeczności poprzez zaangażowanie uczestników w tworzenie atrakcyjnych i nowoczesnych materiałów w postaci nagrań video.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku.

2. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu.

3. Konkurs rozpoczyna się 06.04. 2021r. i trwać będzie do 16.05.2021r.

3. WARUNKI TECHNICZNE

1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie nagrania video, zwanego dalej Pracą Konkursową, ukazującego w sposób kreatywny twórczość związaną z wykorzystaniem głosu i animacji wizualnej.

2. Długość pracy konkursowej nie może przekraczać 10 minut.

3. Film musi być nagrany w formacie MP4,MOV lub AVI.

4. Materiał może być nagrany zarówno w pionie, jak i poziomie.

5. Parametry techniczne – minimalna wymagana rozdzielczość 720p.

4.WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Udział w konkursie nie ma ograniczeń wiekowych.

2. Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik zobowiązany jest do przesłania pracy konkursowej wraz z kartą zgłoszenia oraz niezbędnymi zgodami do Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku na adres mailowy:  konkurs@pok-prudnik.pl (za pośrednictwem dysków internetowych umożliwiających przesyłanie i udostępnianie plików np.: www.wetransfer.com). Uczestnik winien poczekać na potwierdzenie odbioru materiału video przez organizatora, w razie gdyby przesłany link nie działał, bądź wygasł. Uczestnik może również dostarczyć pracę konkursową wraz z kartą zgłoszenia oraz niezbędnymi zgodami do Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku  ul. Kościuszki 1a, 48-200 Prudnik do biura działu programowego w nieprzekraczalnym terminie 16.05.2021 r.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych lub uszkodzenia fizycznego nośnika.

4. Pracą konkursową może być: nagranie utworu muzycznego, wokalnego, instrumentalnego, animacja, krasomówstwo, stand-up, skecz lub inna forma kreatywności.

5. Do rejestracji nagrań można użyć: telefonu, smartfonu, tabletu, kamerki, itp.

6. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.

7. Filmy zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane w Internecie lub innym medium oraz nie mogą być przedstawiane w żadnym innym konkursie.

8. Do konkursu nie będą dopuszczane filmy, których treść:

 • jest uznawana powszechnie za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą i naruszającą zasady współżycia społecznego
 • narusza godność ludzką
 • wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej
 • propaguje używki lub przemoc
 • rani przekonania religijne
 • może mieć negatywny wpływ na wizerunek Organizatora
 • jest obciążona prawami osób trzecich, w tym prawem autorskim
 • przedstawia ofertę komercyjną lub jest reklamą instytucji/firmy
 • zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich
 • zawiera wulgaryzmy, słowa niedopuszczalne lub rażące błędy językowe

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU, KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

1. Komisja Konkursowa  powołana przez Organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni Laureatów konkursu.

2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Prace konkursowe będą oceniane w kategoriach:

 •  NAJLEPSZY WYKON
 •  SUPER KREATOR
 •  NALEPSZE EFEKTY SPECJALNE

4. Organizator przewiduje dla Laureatów następujące nagrody:

 • Live Session w sali kinowej Prudnickiego Ośrodka Kultury
 • sesja  nagraniowa w studiu nagrań Prudnickiego Ośrodka Kultury
 • sesję fotograficzną w siedzibie Prudnickiego Ośrodka Kultury (Willa Fränkla)
 • vouchery do kina Diana

5. Czas realizacji nagród jest możliwy do końca września 2021r.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone  na stronie internetowej oraz fanpage Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku najpóźniej do dnia 06.06.2021r.

7. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani drogą mailową.

8. Laureaci Konkursu będą mogli zaprezentować się podczas  wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku  w terminie uzgodnionym przez Laureata i Organizatora Konkursu.

6.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przystąpienie do konkursu i podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnicy Konkursu maja prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz ich poprawiania.

2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby realizacji Konkursu i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 201r. poz.1781 z późn.zm.) oraz zgodnie z ustawa oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.(Dz.U. z 2002 Nr 144,poz.1204 z póżn. zm.).

3. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej Pracy Konkursowej oraz dysponuje pełnią praw autorskich i że udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania  z filmu konkursowego oraz jego modyfikacji na polach eksploatacji:

 • wprowadzenie do obrotu
 • wprowadzanie do pamięci komputera
 • nieodpłatne użyczenie
 • publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie
 • rozpowszechnianie, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez publikowanie w mediach elektronicznych, a w szczególności w Internecie

4. Licencja, o której mowa w pkt 3, uprawnia do wykorzystania Pracy Konkursowej samodzielnie, jak i w ramach materiałów wydawanych przez Organizatora wspólnie z innymi pracami konkursowymi.

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz prawa do wykonywania zależnego prawa autorskiego nastąpi nieodpłatnie.

6. W przypadku występowania w filmie osób trzecich Autor oświadcza, że dysponuje i wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku osób występujących w Pracy Konkursowej.

7.Praca Konkursowa nie może przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

8. W przypadku niewypełnienia któregokolwiek z opisanych wyżej wymogów formalnych, Praca Konkursowa zostanie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę w Konkursie.

7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia, przełożenia lub odwołania Konkursu.

3. Udział w Konkursie oznacza bezwarunkowa zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Organizator ma prawo usunąć Uczestnika z udziału w Konkursie z powodu nieprzestrzegania zasad Regulaminu.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzeniem Konkursu rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo dla Organizatora Sąd.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here