Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie prudnickim

0
Powiat Prudnicki informuje o godzinach pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na jego terenie:
  • w Prudniku punkt znajduje się w Starostwie Powiatowym (ul. Kościuszki 76) i dostępny jest w poniedziałki i wtorki w godz. 11-15 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 13 do 17,
  • w Głogówku punkt mieści się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury (ul. Batorego 10) i pracuje w poniedziałki i wtorki w godz. 8-12 oraz w środy i piątki od godz. 12 do 16,
  • w Białej punkt znajduje się przy ul. Kościuszki 10 i dostępny jest w czwartki od godz. 8 do 12.

Skorzystanie z pomocy prawnej możliwe jest po uprzednim umówieniu pod numerem telefonu 77 438 17 00 lub 77 438 17 09 lub mailowo: info@powiatprudnicki.pl lub k.kaczor@powiatprudnicki.pl.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. Poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.
  2. Wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego lub sporządzenie projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.
  3. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zamierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna mediacja
Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez niesatysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna. Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej. Usługa może obejmować również:

  • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów;
  • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.
Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron. Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here