Bałagan w księgowości OSiR-u

0
fot. Damian Wicher

Szereg nieprawidłowości stwierdzono w prudnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji 

Burmistrz po zapoznaniu się z protokołem kontroli zobowiązał osobę zastępującą dyrektora do rozwiązania problemu związanego obsługą księgową tej jednostki, stąd nabór na stanowisko głównej księgowej – mówi dla „TP” Marek Radom, sekretarz Urzędu Miejskiego.

Dyrektor Marek Krajewski sprawy na razie nie komentuje.
– Decyzje są już podjęte, ale nie chciałbym uprzedzać faktów, wszystko w najbliższym czasie będzie jasne – zapewnia.

Nie wiemy, jaki los czeka główną księgową i czy ktoś jeszcze musi się obawiać o zatrudnienie w OSiR-ze.
– O sytuacji w Ośrodku Sportu i Rekreacji burmistrz będzie rozmawiał z dyrektorem po jego powrocie do pracy – dodaje sekretarz Radom.

Dyrektor Krajewski w rozmowie z naszą gazetą stwierdził, że już do pracy wrócił, jednocześnie odparł zarzuty mieszkańców dotyczące jego uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach w trakcie „chorobowego”.
– Nie bywałem na imprezach na zwolnieniu lekarskim – zaprzecza.

Na podstawie wyników kontroli w OSiR-ze skierowano zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.
– Pewne decyzje i moje sugestie są w trakcie realizacji, niebawem zostanie rozstrzygnięty konkursu na stanowisko głównego księgowego, więc na pewno nastąpi jakaś zmiana, jeżeli chodzi o tę kwestię – mówił na dzisiejszej konferencji prasowej burmistrz Grzegorz Zawiślak. – Zostały podjęte działania związane z usprawnieniem księgowania w samym ośrodku, z dyrektorem będziemy rozmawiali również o przyszłości…

Czy w związku z „bałaganem w papierach” konsekwencje służbowe może ponieść także dyrektor Krajewski?
– Na tę chwilę nie chcę tego komentować – uchylił się od odpowiedzi na pytanie gospodarz gminy.

WYBRANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI STWIERDZONE PODCZAS KONTROLI W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W PRUDNIKU

* sporządzanie sprawozdań budżetowych niezgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, mianowicie:
– sprawozdań RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okresy 31.03.2017 r., 30.06.2017 r., 30.09.2017 r., 31.12.2017 r., 31.03.2018 r., 30.06.2018 r. w zakresie: planu finansowego wydatków budżetowych lub/i zaangażowania wydatków budżetowych lub/i wydatków wykonanych lub/i zobowiązań,

– sprawozdań RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okresy 31.03.2017 r., 30.06.2017 r., 30.09.2017 r., 31.12.2017 r., 31.03.2018 r. w zakresie należności pozostałych do zapłaty, nadpłat,

– sprawozdań RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okresy: I kwartał 2017 r., II kwartał 2017 r., III kwartał 2017 r., IV kwartał 2017 r.,II kwartał 2018 r. w zakresie środków pieniężnych,

* sporządzanie sprawozdań finansowych niezgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej według stanu na dzień 31.12.2017 r. w zakresie środków trwałych, należności z tytułu dostaw i usług, należności od budżetów, należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń, pozostałych należności, środków pieniężnych, zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, zobowiązań z tytułu dostaw i usług, zobowiązań wobec budżetów, zobowiązań z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń oraz pozostałych zobowiązań,

* brak zgodności ksiąg pomocniczych z księgą główną (kasa, środki trwałe),

* błędne ewidencje księgowe m.in. na kontach: 201, 225, 229, 231, 234, 240, 101, 130 oraz wykazywanie salda na kontach 101 – kasa oraz 130 – rachunek bieżący, co jest niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

* przyznawanie „wczasów pod gruszą” niezgodnie z zapisami zarządzenia dyrektora OSiR w sprawie zasad gospodarowania zgromadzonymi środkami ZFŚS,

* zaniechanie przeprowadzenia należności publiczno-prawnych, przeprowadzenie inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych niewłaściwą metoda,

* brak zapewnienia aktualizacji polityki rachunkowości stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy
o rachunkowości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here